ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες  του Ε.Β.Ε.Σ. περιλαμβάνουν:

 • •  την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

•  την ανάπτυξη και διατήρηση μιας βάσης δεδομένων των Επιχειρήσεων του Νομού Σερρών

 • •  την λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης συμβουλεύοντας τα μέλη για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα
 • •  την έκδοση του ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου

  •  την παροχή απαντήσεων σε ζητήματα που αφορούν επενδυτικά σχέδια

 • •  την οργάνωση εμπορικών και επαγγελματικών συναντήσεων
 • •  την υποβολή υπομνημάτων και προτάσεων στα Υπουργεία

 • •  την συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις
 • •  την λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης Επενδυτών
 • •  την παροχή υπηρεσιών προςτον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου

 • •  την παροχή υπηρεσιών μέσω της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων